Lớp học và hội thảo

Khóa học tiếng Việt

Các khoá học gồm có như sau: Học kèm riêng, nhóm nhỏ (2-3 người), và nhóm lớn (4-6 người). Tất cả các khoá đều trực tuyến.

Lịch sử, Văn hóa và Cộng đồng: Những thử thách của thế kỷ 21

Từ thời Pháp thuộc đến đầu thế kỷ 21, nhìn lại 70 năm đấu tranh đánh dấu thế kỷ vừa qua và hậu quả của những cuộc chiến này.