Liên lạc với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Văn phòng chủ tịch
Bà Nguyễn Kim Phượng
514 826-1142
kpnguyen@centreculturelvietnamien.ca

 

Văn phòng hành chính
Ông Victor Afriat
514 945-4650
va@centreculturelvietnamien.ca

Mọi yêu cầu thông tin, xin viết thư cho chúng tôi