Các đối tác

Trung tâm Văn hoá Việt Nam chân thành cám ơn các đối tác nhiệt tình hỗ trợ và tài trợ

Đối tác 2023


Chính phủ

Partenaires 2023 Publics

Doanh nghiệp

Partenaires 2023 Corporatifs

Văn hoá

Partenaires 2023 Culturels

Giáo dục

Partenaires 2023 Académiques

Phi chính phủ & Cộng đồng